Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Време ли е да сменя работното си място? – част 3

Време ли е да сменя работното си място? – част 1: Тенденции при смяна на работното място

Време ли е да сменя работното си място? – част 2: Неудовлетвореността: причина ли е да напуснем работното място?

Част 3: Най-честите причини за напускане на работа:

Понякога, за да напуснем работа, е достатъчно да има само една причина, която обаче е с прекалено голям интензитет, за да я пренебрегнем. Друг път върху решението на човек влияят комплексно набор от фактори. Независимо от броя на причините, основно значение има силата им. Най-общо факторите, които следва да ви накарат да обмислите сериозно смяна на работа, са следните:

 • Мразите работа си – Когато си зададете въпроса „Харесвам ли работата си?”, пред вас изпъква ясно и отчетливо един-единствен отговор: „Не, мразя я”.  Ако отговорът ви не е резултат от конкретна ситуация, която ви е афектирала, а отразява постоянна тенденция на мнението ви, е най-добре наистина да помислите за промяна. Практиката показва, че служителите, които са минали отвъд границата на обикновеното недоволство от един или друг аспект на работата си и чувствата им са придобили интензитет на омраза, занижават своето представяне. По-добре е да изпреварите този момент, тъй като вместо вие да напуснете работа, може да бъдете принуден от мениджмънта да го направите и тогава още по-трудно ще си намерите нова, по-добра работа.
 • Чувствате, че сте на предела на силите си – В психологията психичното състояние, което възниква в резултат на несправяне със стреса на работното място, е известно като burnout (бърнаут). Бърнаутът е състояние на хронична умора и фрустрация, често водещ до вътрешна празнота и депресия. Обикновено се проявява при хората, определяни в трудовата психология като „тип А”. Едни от най-характерните черти на хората „тип А” са: висока мотивация за постижения, голяма ангажираност в работата, изпитващи времева тревожност, поради свръхотдадеността им на работата, възприемащи неотложност по отношение изпълнението на задачите, имащи конкурентна ориентация, мислещи за няколко неща наведнъж. Ако разпознавате в себе си повечето от тези характеристики, трябва да имате предвид, че вероятността да изпаднете в състояние на бърнаут и на новото работно място е голяма. В този случай се препоръчва човек да анализира поведението си, да опита да забави темпото и сам да си слага ограничения, като се упражнява в търпение и си самоналага по-големи почивки.

Стресът на работното място, разбира се, може да засегне всеки един човек. Наблюдават се типични фактори, които предизвикват стрес: неадекватни физически условия на работа, свръхнатоварване, както и недостатъчно натоварване, влошени работни взаимоотношения, неефективни стилове на управление, конфликт между личните потребности и организационните изисквания, конфликт между работа и семейство, недобре структурирана работа, работа на смени, продължително работно време, работа, съдържаща риск и опасност (води до т.нар. „Синдром на превъзбуждане”), въвеждане на нови технологии,  несигурност за работата, липса на професионално развитие.

 • Изпитвате несправедливо отношение към постиженията си – Не са рядко случаите, когато възприемаме отношението към нашите постижения като несправедливо. Често човек се чувства подценен на работното си място и избира да започне нова работа, където постиженията му ще бъдат признати и възнаградени.

Възможно е преценката ви да е обективна, но преди да вземете решение за напускане първо се вгледайте в собствените си нагласи. Според теорията за чувствителността към справедливостта (Equity Sensitivity Theory) хората се различават в голяма степен по отношение на чувствителността си към несправедливостта. В рамките на теорията се разграничават 3 типа хора. „Усещащите равенство” са тези, които възприемат справедливост, когато техните усилия се равняват на възнагражденията, които са получили. „Великодушните” са тези, които възприемат справедливост, когато техните вложения (от усилия, време и др.) надвишават приходите им (от морално и/или материално признание). Третият тип са именувани „благородниците” – хората, които изпитват усещане за справедливост, едва когато възнагражденията им са по-големи от техните усилия. Практиката показва, че младите хора често спадат към „благородниците”, което в голяма степен се дължи на високите им очаквания от живота и недостатъчно реалистичната преценка за собствените знания и умения. Именно тези характеристики плашат много работодатели да се доверят на „новобранците.”

В обобщение може да се направи извод, че „великодушните” са най-склонни да толерират несправедливост, докато „благородниците” често изпитват неудовлетвореност, тъй като са убедени, че заслужават повече, отколкото получават.

 • Влошени взаимоотношенията с колеги и/или мениджмънтВ трудовата психология се говори за 3 различни ориентации към работата: инструментална (отнася се до материалните блага), личностна (отнася се до самия себе си и възможността за развитие и израстване) и релационна (отнася се до взаимоотношенията с другите). По-надолу в текста ще бъдат разгледани първите две. В случая определяща е релационната нагласа. За някои хора тя е от слабо значение и дори когато не се разбират добре с колегите / мениджмънта, това няма да повлияе върху решението им за напускане на работа. За хората, обаче, при които взаимоотношенията са приоритет, лошият работен климат може да е достатъчна причина да потърсят друга месторабота.

Преди да вземете решение за напускане се уверете, че взаимоотношенията са непоправимо влошени. Понякога човек изпада в конфликтна ситуация с колега или мениджър, която обаче с течение на времето (месец, два, три – в зависимост от интензитета на конфликта) отшумява. Ако прибързано вземете решение за напускане, по-късно може да съжалявате за решението си, тъй като сте пренебрегнали другите позитиви на работата си.

 • Заплатата не отговаря на нуждите ви – За съжаление, в българската действителност това е една от най-честите причини за смяна на работното място. Човек нерядко е принуден да търси други алтернативи, не толкова защото не харесва работата си, колегите и т.н., а защото търси работа, която да посрещне финансовите му нужди. Както беше упоменато в предходната точка, за част от хората, които са с инструментална ориентация към работата, този фактор е от още по-голямо значение и определя в по-висока степен търсенето на нови възможности.
 • Стигнали сте тавана на развитие – Друга често срещана причина за търсене на нова работа е усещането, че нямате възможност за развитие в компанията, в която работите. Както беше посочено по-горе, хората с личностна ориентация към работата, тоест водените от професионалните си стремежи, са по-склонни да търсят нови възможности, когато усетят, че предизвикателствата в работата им се изчерпват.

Проблемът е обаче, че работодателите предпочитат да играят „на сигурно” и избират да наемат хора, които вече успешно са демонстрирали уменията си в практиката. Дори и вие да имате желание да заемете примерно мениджърска позиция и да сте убеден в собствените си способности да го направите, много трудно (но не и невъзможно) ще намерите нов работодател, който да ви гласува доверие, ако нямате предходен опит. По-добрият вариант е да се опитате да разгърнете потенциала си в рамките на компанията. В конкретния случай, дори и да няма как да заемете мениджърска позиция (по простата причина, че вече е заета), може да поискате да поемете отделен проект, който да ви позволи да натрупате управленски умения. Успешната реализация на даден проект ще ви позволи да цитирате опита си при бъдещи кандидатствания и по-лесно ще намерите търсената реализация.

 • Не одобрявате фирмените практики – Възможно е организационната структура и процедури да не съвпадат с вашите представи за добри практики. За някои хора е от изключително значение да има ясно разписани правила за всяко действие, така че, ако се придържат към тях, да са сигурни, че постъпват правилно. За други, процедурите са по-скоро средство за задушаване на личната инициатива и свобода и не одобряват  строго регламентираните организации. Независимо от кой тип сте, възможно е да сте попаднали в организация, където не се чувствате на мястото си. В този случай трябва или да се адаптирате към ситуацията, или да обмислите напускане. Практиката показва, че ако един служител не одобрява правилата на работното си място, рано или късно почва да ги нарушава и резултатът може да е принудително освобождаване от работа. Обратното – ако човек се чувства добре само в силно регламентирана среда, ще възприеме една несъдържаща процедури организация като прекалено натоварваща и стресираща и сам ще прояви желание да напусне.
 • Получавате постоянно лоша обратна връзка за представянето си – Ако представянето ви не е на ниво и мениджърът не вижда подобрение във вашата работа, е препоръчително да почнете с търсенето на други алтернативи. Нито вие ще се чувствате добре в роля, с чиито задължения не може да се справите, нито мениджърът ще търпи дълго ниска продуктивност.
 • Позицията ви не е ресурсно обезпечена – Все още има фирми, които изискват от служителите постигане на резултати, без да са осигурили нужните материални средства за постигането им. Типичен пример за това е работата на търговски представители, които ежедневно трябва да посещават клиенти с цел увеличение на продажбите, но не им се дава фирмена кола, нито се осигурява друг вид транспорт, за да постигат заложените цели. Резултатът е, че въпреки високата мотивация на човек да се справи, той не би успял поради липса на необходими средства. Необезпечени ресурсно позиции обричат служителите на провал въпреки всичките им усилия.
 • Етични съображения – Понякога се случва от служителите да се изисква да постигат целите си, като прекрачват морални и етични норми. Не са изключение случаите, когато от продавач-консултанти се изисква да прикрият или изопачат информация относно продавания продукт с цел продажба на всяка цена. Ако се озовете в ситуация, която не кореспондира на вашите ценности, най-доброто, което може да направите, е да напуснете.
 • Предстоят съкращения – Ако знаете, че в организацията предстоят съкращения, бъдете проактивни и потърсете алтернатива. Преките конкуренти на вашата фирма със сигурност ще проявят интерес към високо квалифициран специалист и е възможно дори да получите по-изгодно предложение за работа. Ако останете в позиция на изчакване нещата да се оправят, може да се окажете един от многото напускащи, когато съкращенията започнат. Тогава квалификацията ви няма да изпъкне, а конкуренцията ще се е пренаситила с кадри, тъй като ще има още много като вас на пазара на труда.
 • Конфликт работасемействоПо една или друга причина може да се окаже, че работата пречи на семейните ви отношения. Причината може да е в прекалено интензивната работа, необходимостта да смените местожителството си, работа на смени и други. Ако забележите, че работата води до влошаване на семейните ви отношения, обмислете внимателно кое от двете искате да запазите.
 • Искате генерална промяна в професията си – Възможно е в един момент да стигнете до убеждението, че искате коренна промяна в професията си. Ако работите в тясно специализирана фирма, няма да имате възможност да се преориентирате професионално. Тогава вариант е да потърсите ново работно място, което ви предоставя поле за реализация. Основната трудност обаче ще бъде да убедите потенциалните работодатели, че може да се справите с новата работа. За целта е важно още в CV-то да извлечете онези свои умения и знания, които са съотносими и приложими в новата позиция и по време на интервюто да наблегнете на общите за двете професии качества.
 • Получавате атрактивно предложение за работа от друга компания – Дори и да не сте обмисляли да напуснете работа, в България все повече навлиза практиката на headhunting. Все по-често компании и агенции за подбор на персонал директно контактват професионалисти с по-добри и атрактивни предложения за кариерно развитие. Преди да приемете обаче, се убедете, че не само материалното възнаграждение е по-атрактивно, но и естеството на работата, работния климат и организацията.

Ако наскоро сте сменили работата си и сте започнали нова, статиите: Как да се справим блестящо с нова работа? – част 1 и част 2, могат да ви бъдат полезни.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*