Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Качества и умения на успешния мениджър – част 2

Качества и умения на успешния мениджър – част 1

Част 2: Способности и умения

 1. Лидерски умения – Това е способността да мотивираш другите да дадат най-доброто от себе си, за да постигнат даден резултат, както и да поддържаш ефективни взаимоотношения с екипа като цяло и с отделните му членове. Мениджмънт позициите предполагат готовност и желание у  човек да ръководи хора, да носи големи отговорности, да излага мнения и да дава насоки.
 2. Социална възприемчивост – Умението да наблюдаваш поведението на хората и да осъзнаваш мотивите, които обуславят действията им, помага за управление представянето на служителите.
 3. Критично мислене – Способността да използваш логиката, за да откриваш силните и слабите страни на алтернативни решения, помага в ежедневното преодоляване на проблемни ситуации.
 4. Стратегическо мислене – Мениджърът трябва да умее да анализира и оценява дългосрочните ефекти от проектите, както и да предвижда промените (вътрешно- и външно-организационни), които могат да повлияят върху резултатите на компанията.
 5. Умение за мотивиране на служителите – Мениджърът постига резултати през хората, което налага да развива у себе си умението да мотивира служителите. Някои го постигат чрез харизматично влияние, други през доминантност и асертивност, трети избират сътрудничеството и емпатията, за да повлият на другите. Независимо кои личностни характеристики са по-присъщи на мениджъра, той трябва да канализира тяхната сила за мотивацията на екипа.
 6. Ориентация към резултати – Представянето на един мениджър се измерва основно със степента на изпълнение на поставените цели. В този ред на мисли способността да се фокусираш върху предизвикателни цели и да се отдадеш на тяхното постигане е от ключово значение.
 7. Взимане на решения – Тази способност се изразява в оценката на ползите и минусите от потенциални действия с цел да се избере най-ефективното решение.
 8. Организационни умения – Способността да организираш хора, задачи и цели проекти е базисна предпоставка за успеха на мениджъра.
 9. Умения за преговори / Комуникационни умения – Способността да повлияваш и убеждаваш и умението да обединяваш хората въпреки различните им мнения са от съществено значение, за да може един мениджър да се справя ефективно с отговорностите на заеманата позиция.
 10. Координационни умения – Притежаването им е задължително, тъй като дейностите в един екип трябва да бъдат безупречно синхронизирани с цел оптимални резултати.
 11. Активно слушане – Въпреки че почти всеки притежава способността да слуша, малцина са тези, които наистина „чуват” смисъла на казаното. Мениджърите трябва да имат способността да изслушват събеседниците си, да не прекъсват в неподходящо време, да вникват в изложените становища и да задават правилните въпроси, за да добият пълна представа за ситуацията.
 12. Разрешаване на проблеми – Идентифицирането на потенциални трудности и спънки и оценяването на възможните решения е от ключово значение за успешния мениджър.
 13. Дедуктивно мислене – Способността да прилагаш общи правила към специфични проблеми е важна за изпълнението на ежедневните задачи.
 14. Индуктивно мислене – Способността да комбинираш информация, за да формулираш общи правила или заключения е в основата на вземането на решения в неопределени ситуации и при преодоляването на прецеденти.
 15. Умение за разрешаване на конфликти – Противоречия в работния процес, както и несъвместими характери в организационната среда, водят до възникването на конфликти, които мениджърът трябва да може да овладява и да канализира енергията в градивна посока.
 16. Умение за делегиране – Делегирането на задължения е много експлоатирано от неангажирани служители, които винаги намират начин да прехвърлят работата на друг. Мениджърите обаче по начало се отличават с висока степен на съвестност и перфекционизъм, които нерядко възпрепятстват тяхната способност да делегират задължения на служители от страх да не претърпят провал. Това е особено осезаемо при новопромотираните мениджъри, които продължават да се придържат към предишните си задължения, въпреки че вече от тях се очаква да ги разпределят между останалите служители.
 17. Управление на промяната – Мениджърът не само е пазител на нормите и процедурите. При необходимост той трябва да е човекът, който предизвиква статуквото и задава нова посока, за да се изпълнят поставените цели.

Въпреки дългия списък с качества и умения на успешния мениджър, той представлява само една отправна точка при назначаването и промотирането на един ръководител. Истината е, че хората не се вместват в рамки и няма точна формула за това кой ще бъде наистина успешен. Посочените характеристики са по-скоро крайъгълни камъни, на които се уповават висшият мениджмънт и отделите по човешки ресурси при избора на кандидати за ръководни позиции. Много малко са личностите, обаче, които отговарят на всички критерии, но въпреки това могат да постигнат успех посредством непрестанния стремеж да се усъвършенстват.

Още полезна информация по темата за успешна кариера може да намерите в следните статии:

Качества и умения на успешния мениджър – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Как да се справим блестящо с нова работа? – част 1

Как да се справим блестящо с нова работа? – част 2

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*