Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Качества и умения на успешния мениджър – част 1

Всеки професионално ангажиран човек се е замислял за бъдещото си развитие. Обикновено израстването в кариерата се измерва със заемането на по-висока и отговорна позиция, като ръководните длъжности са често най-желаните и предпочитани. Дали обаче човек притежава необходимите качества и умения за това? Това е въпросът, който всеки трябва да си зададе преди да се устреми към мениджмънт позициите. За целта по-долу е поместен списък на онези личностни характеристики, умения, ценности и нагласи, които са типични за успешните ръководители. Не е задължително, разбира се, човек да разпознае всички тях у себе си, а и не би могъл, тъй като някои от тях предполагат различни (донякъде дори несъвместими) стилове на мениджмънт. Например, някои ръководители упражняват влияние през харизма, докато други предпочитат доминантността и асертивността, за да повлияят върху поведението на служителите.

Част 1: Личностни характеристики и нагласи

 1. Самосъзнание и психологическа зрялост – Мениджърът е необходимо да притежава висока степен на самоосъзнатост – както на своите качества и недостатъци, така и на своите настроения и предубеждения. Това е важно, тъй като неговите характеристики, нагласи и убеждения влияят пряко върху поведението и настроението на служителите и чрез тях – на постигането на организационните цели.
 2. Почтеност  (Integrity) – От ефективния лидер се очаква морална отговорност, честност и етичност. Чрез тези качества лесно може да се спечели доверието както на подчинените, така и на висшестоящите и да се управлява през доверие и съгласие, а не през авторитарност и заплахи.
 3. Отговорност – Мениджмънт позициите се отличават с това, че предявяват изключително високи отговорности към титулярите им. Следователно човек трябва да е надежден и да изпълнява поетите задължения въпреки препятствията.
 4. Самоконтрол / емоционална стабилност – Позицията на мениджър изисква самообладание, способност за контролиране на гнева и избягване на агресивно поведение. В ежедневието на мениджъра има поредици от фрустрации и стресови ситуации, към които трябва да се подходи с емоционална зрялост, за да бъдат ефективно контролирани и преодолявани провокациите.
 5. Устойчивост на стрес – Всяка позиция, която дава власт, носи в себе си и интензивно усещане за стрес, тъй като човек отговаря вече не само за себе си, но и за други хора, както и за изпълнението на организационните цели.
 6. Инициативност – Мениджърите трябва да имат нагласата да бъдат проактивни, да задават посока и да поставят сами цели, които съдействат за утвърждаването и разрастването на бизнеса.
 7. Адаптивност / гъвкавост – Това е ценно качество за всеки служител, особено в бързо променящия се свят на технологиите, но за един мениджър е не само пожелателно, но и задължително. Ръководителят трябва не само да се адаптира към промените, но и да е готов да ги провокира с цел изпълнение на организационните цели.
 8. Сътрудничество – Въпреки че мениджмънтът се асоциира предимно с влияние върху хората, също толкова важни са проявите на сътрудничество. Мениджмънт, базиран единствено на властово преимущество, често дава резултати, но те обикновено са кратковременни и не могат да гарантират дългосрочен успех.
 9. Емпатия – Позицията на мениджър предполага да бъдеш съпричастен към нуждите и чувствата на другите, да бъдеш загрижен и подпомагащ. Мениджърът постига резултати изключително през хората и затова е важно да ги разбира.
 10. Безпристрастност и справедливост – От мениджъра се очаква да оценява представянето на служителите си, от което на свой ред зависи тяхното удовлетворение, възнаграждение и кариерно израстване. Именно поради това е изключително важно да има способността да бъде безпристрастен в оценките си и да се базира на факти, а не на лични предпочитания. Служителите, които усещат справедливо отношение от мениджмънта, са по-отдадени на работата, постигат по-високи резултати и са по-лоялни към компанията.
 11. Енергичност – Често целите могат да са прекалено амбициозни и да водят до изтощение, но мениджърът трябва да намира сили да доведе работата до успешен край, да бъде фокусиран и да преодолява препятствията.
 12. Самоувереност – Мениджърът трябва да притежава разумна доза самочувствие и реалистична преценка за възможностите си, за да може да прокара идеите си както пред висшестоящите, така и пред служителите.
 13. Асертивност – Това е способността да изложиш мнението си по убедителен и уверен начин. Тази характеристика помага за убеждаването както на по-висшестоящия мениджмънт, така и на служителите.
 14. Включеност – Включеността е онази нагласа, която определя когнитивно-оценъчното отношение към работата и определя степента на психологическа идентификация с нея. Включеността влияе пряко върху изпълнението – както в количествено, така и в качествено отношение. В теорията се разгрaничават 3 вида включеност – в работата като цяло (work involvement), в конкретната позиция (job involvement) и в кариерата (career involvement). За да бъде успешен, мениджърът е необходимо да проявява висока степен на включеност както към работата, така и към позицията.
 15. Способност за себемотивация – Мениджърът не просто трябва да е мотивиран да извършва определен набор от задачи, а да се самомотивира в поставянето, изпълнението и оценката им.
 16. Съвестност  – Мениджърите обикновено имат много силно развито чувство за дълг и са склонни да изискват много както от себе си, така и от другите.
 17. Оптимизъм / Ентусиазъм – Препоръчително е мениджърът да има вяра в успеха, за да може да мотивира служителите си и да поддържа духа на екипа, дори в лицето на големи трудности. Разбира се, един песимистично настроен мениджър също може да бъде успешен, тъй като песимизмът може да е генератор на много внимателно обмисляне на рисковете и взимане на предпазливи решения. Факт е, обаче, че хората се чувстват по-привлечени и мотивирани от ръководители, които вярват и вдъхват вяра в успеха.
 18. Здрав разум – Оптимизмът може да е много завладяващ и увличащ хората, но здравият разум е не по-малко важен, за да бъдат отсети ценните от екстравагантните идеи и да се поемат в премерена степен рискови начинания.
 19. Постоянство – Мениджърът трябва да умее да бъде постоянен в действията си и плановете, дори в лицето на премеждия и проблеми, каквито изобилстват при осъществяването на всяка амбициозна цел.
 20. Креативност – Необходима е, за да се задава посока и да се откриват нови начини за постигане на целите. Не е задължителна характеристика, но определено притежанието й би отличило добрия мениджър от отличния.
 21. Интуиция – Макар че наличието на интуиция съвсем не е доказано, емпирично прието е, че усетът и предчувствието имат голямо значение при взимането на решения в неясно структурирани ситуации, каквито изобилстват в бизнес средата.
 22. Доминантност – Мениджърите обикновено се отличават със състезателност и асертивност, които ги мотивират да отстояват своето мнение и решения.
 23. Харизма – Повечето мениджъри управляват хората през правила, знания и авторитет, но има и малцина, които често биват окачествявани като „родените” лидери. Харизматичните мениджъри имат дарбата да увличат с думи и дела. Те вдъхновяват другите и ги зареждат с мотивация и енергия за действие в избраната от лидера посока.

Още полезна информация по темата за успешна кариера може да намерите в следните статии:

Качества и умения на успешния мениджър – част 2

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Как да се справим блестящо с нова работа? – част 1

Как да се справим блестящо с нова работа? – част 2

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*