Моята кариера

Съвети за професионално израстване

Моята кариера - Съвети за професионално израстване

Въпроси за интервю за работа: минало поведение

Поведенческото интервю за работа е едно от възможните видове интервюта за работа. То е силно предпочитано от професионалните интервюиращи, тъй като дава възможност да се събере надеждна и предсказваща бъдещото поведение информация. Логиката е, че действията на кандидата в миналото са най-добрият индикатор за бъдещо поведение.

Никога не отговаряйте с „Не знам” на даден въпрос, тъй като ще изглеждате като недостатъчно зрял и / или незаинтересован за позицията. Също така трябва да имате предвид, че няма универсално правилни отговори на въпросите. Може да Ви изглежда сякаш въпросът „Предлагали ли сте подобрения в работния процес?” изисква положителен отговор. Това би било така, ако Ви интервюират за позиция с широки правомощия, например мениджърска, но един отрицателен отговор би удовлетворил повече интервюиращия, ако кандидатствате за позиция, на която няма да имате възможност за лична изява – например под супервизията на авторитарен ръководител или много ниско позиционирана в йерархията. Затова – подгответе се за интервюто, но бъдете откровени – това е единственият начин да намерите работата, която отговаря на Вашата личност, интереси и нагласи. Успехът на интервюто зависи изцяло от Вас!

Възможно е, ако нямате опит с дадена ситуация, интервюиращият да преформулира въпроса като ситуационен. Например въпросът „Дайте ми пример за морална дилема и какво направихте?” цели да разкрие Вашата почтеност и как се отнасяте към етичните прецеденти. Ако обаче не се сетите за такава, може да Ви бъде предложена хипотетична ситуация: „Виждате, че в екипа има един член, който не взима равно участие в задачите, но останалите поемат и неговата работа. Какво бихте направили?”

По-долу са изброени редица поведенчески въпроси, които могат да бъдат зададени по време на едно интервю за работа. Въпреки че са групирани по качества, отговорът на един въпрос обикновено хвърля светлина не само върху съответната личностна характеристика, а върху комплекс от взаимосвързани нагласи, така че не може да се говори за строго разделение. Все пак с цел улеснение подготовката за интервю, въпросите са групирани по личностни черти и поведения:

Професионална мотивация:

 • С какво от постигнатото до сега се гордеете най-много?
 • Случвало ли Ви се е да поискате да поемете дадена задача? Какво Ви беше привлякло в нея?
 • Имало ли е период, когато сте се чувствали напълно изхабени от задълженията, които сте изпълнявали? Какво направихте?
 • Разкажете за проект, който наистина Ви е бил присърце.
 • На света има милион възможности за професионално ориентиране. Защо избрахте точно тази сфера?
 • Дайте пример за това какво Ви мотивира да давате най-доброто от себе си.
 • Как се вмества позицията, за която кандидатствате сега, във вашите кариерни цели?
 • Разкажете за най-голямото си професионално разочарование.
 • Имало ли е случай да поемете доброволно извънредни задължения, само и само за да свършите дадена работа? Дайте пример.
 • Дайте пример за ситуация, която показва, че имате желание да работите усилено.
 • Колко часа на ден работите? А колко би Ви се искало?
 • Какво правите, за да надграждате професионалните си знания?
 • Какво влияние имахте на предходната си работа?
 • Опишете най-конкурентната ситуация, в която сте били.

Колегиалност и работа в екип:

 • Били ли сте част от успешен екип? Ако „да”, разкажете ми.
 • Каква беше Вашата роля в него?
 • Какво според вас правеше този екип „успешен”?
 • Били ли сте част от екип, където ролята Ви не е била ясно дефинирана? Ако „да”, разкажете ми.
 • На всеки се е случвало да работи с колега, когото не харесва. Дайте пример за такава ситуация.
 • Дайте пример, когато сте разбрали за грешка на колега. Какво направихте?

Нагласи към мениджмънт:

 • Дайте пример за това как печелите доверието на мениджмънта.
 • Опишете с конкретни примери кое в подхода на ръководителя Ви харесваше и кое – не?
 • Дайте пример за задача, възложена Ви от ръководителя, която Ви се е сторила неизпълнима / ненужна.
 • Опишете ситуация, когато не сте били на едно мнение с ръководителя си. Какво направихте?

Комуникационни умения:

 • Дайте пример за ситуация, когато е трябвало да убедите някого в мнението си.
 • Дайте пример за ситуация, когато сте проявили толерантност към мнение, различаващо се от Вашето.
 • Случвало ли Ви се е да „продадете” своя идея на Вашия екип или ръководител?
 • Как го постигнахте?

 Взимане на решение:

 • Кое беше най-трудното Ви решение през последната 1 година? Какво го прави трудно?
 • Дайте пример за ситуация, в която сте имали малко време да вземете важно решение.
 • Дайте пример за ситуация, когато не сте знаели какво решение да вземете.
 • Разкажете за случай, когато е трябвало да вземете „непопулярно решение.”
 • На всеки се случва да сбърка в дадено решение. Дайте пример за такова.
 • Какво правите, когато бързо трябва да вземете решение, а не разполагате с цялата необходима информация?

Идентифициране и справяне с проблеми:

 • Какви проблеми в работния процес сте идентифицирали? Как подходихте към тях?
 • Какво правите, ако някой Ви дава неясна и неточна информация, с което възпрепятства Вие да си свършите добре работата?
 • Дайте пример за ситуация, когато сте се справили с голям проблем.

Инициативност:

 • Предлагали ли сте подобрения в работния процес?
 • Ако „да”, какви?
 • Какъв беше резултатът?

 Самостоятелност:

 • Водили ли сте проект / задача от начало до край? Дайте пример.
 • Спомнете си момент от Вашата работа, когато Вашият мениджър не е бил на работа и възниква проблем. Какво беше естеството на проблема?
 • Как се справихте с тази ситуация?
 • Как се почувствахте тогава?

Поемане на риск:

 • Досега пробвали ли сте да въведете нова идея, въпреки че не сте сигурен дали ще е успешна, но сте преценили, че си струва риска?

Самокритичност / поемане на отговорност:

 • Всеки е имал неуспехи в работата си. Дайте пример за такъв.
 • Можехте ли да го избегнете? Как?

 Целеполагане:

 • Разкажете за цел, която сте си поставили и успешно постигнали?
 • Дайте пример за цел, която не успяхте да осъществите. На какво го отдавате?

Постоянство:

 • Разкажете за цел, която сте постигнали, въпреки че на моменти е изглеждалa безнадежднa?

 Умения за учене:

 • Дайте пример за проект / задача, от която много научихте?

 Справяне със стрес:

 • Кога за последно бяхте в много напрегната ситуация на работното място?
 • Каква беше Вашата реакция? Какво направихте?

Приоритизиране:

 • Имали ли сте ситуация в работата, която е изисквала бърза смяна на приоритети? Как реагирахте?
 • Ако имате твърде много задачи за деня, какво правите?

 Водене на преговори:

 • Дайте пример, когато е трябвало да постигнете компромисно решение с колега.
 • Дайте пример за трудно привлечен клиент. Как успяхте да го убедите да сключите сделка?

 Управление на конфликт:

 • Дайте пример за конфликтна ситуация на работното място.
 • Как реагирахте?
 • От дистанцията на времето, мислите ли, че можехте да реагирате по различен начин?

 Асертивност / Отстояване на мнение:

 • Какво Ви се случва по-често: да приемате мнението на околните или те да приемат Вашето? Дайте пример за всяка от двете ситуации.
 • Дайте пример за решение, с което сте се съобразили, въпреки че не сте били съгласен с него.
 • Дайте пример, когато сте убедили мениджмънта във Ваше предложение.

 Делегиране:

 • Дайте пример за задача, която сте делегирали.
 • Как сте сигурен, че работата, която делегирате, ще бъде добре свършена?
 • Каква е била най-голямата грешка, която сте допуснали при делегиране?

 Сътрудничество:

 • Разкажете ми за проект / задача, която е трябвало да съгласувате с няколко човека.
 • Какви бяха основните трудности?
 • Как ги преодоляхте?
 • Понякога човек не може да се справи сам. Опишете ситуация, в която сте поискали помощ за изпълнението на поставена задача.

Адаптивност:

 • Дайте пример за ситуация, когато е било необходимо да се адаптирате към нова среда (работа, смяна на град и т.н.).
 • Какво Ви беше най-трудно?
 • Дайте ми пример за голяма промяна във Вашата организация, към която е трябвало да се адаптирате.

 Самоконтрол:

 • Дайте пример за ситуация, когато сте били на ръба да избухнете. Какво направихте в нея?

Оригиналност / изобретателност:

 • Случвало ли Ви се е да предложите някаква иновативна идея?
 • Беше ли приета и имплементирана?
 • Ако „да” какъв беше резултатът от приложението й?
 • Ако „не” – какво смятате, че попречи да се осъществи?

Почтеност:

 • Дайте пример за морална дилема и какво направихте?

Ориентираност към детайла:

 • Опишете Ваша задача, която е изисквала изключително внимание към детайла?
 • Беше ли Ви приятно да се занимавате с нея?

Презентационни умения:

 • Разкажете за случай, когато успешно сте проявили своите презентационни умения.

Грижа за клиента:

 • Разкажете за случай, когато е трябвало да се справите с разгневен клиент.
 • Дайте пример за случай, когато клиент е останал изключително доволен от Вас.

Още полезна информация по темата за успешното явяване на интервю може да намерите в следните статии:

Интервю за работа: най-честите въпроси

Видове интервюта за работа

Интервю за работа: ръководна позиция – част 1

Интервю за работа: ръководна позиция – част 2

Какво да правя, когато съм поканен на интервю за работа?

Езикът на тялото по време на интервю

Какво всъщност ни питат по време на интервю за работа

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*